Suomen Perimistoimistojen Liitto ry:n vastaus oikeusministeriön lausuntopyyntöön VN/28937/2021: Arviomuistio pienriitamenettelystä

Oikeusministeriö on julkaissut 18.1.2023 arviomuistion otsikolla Pienriitamenettely. SPL kiittää mahdollisuudesta tuoda esiin käytännön kokemusta oikeudellisesta perinnästä ja on lausunut aiheesta 24.3.2023 seuraavaa.

SPL kannattaa riita-asioiden käsittelyn tehostamista. SPL:n mielestä on tärkeää myös arvioida, mitkä olisivat ne uudistukset, jotka voisivat tehostaa jo nyt käytössä olevaa summaarista sekä takaisinsaantimenettelyä niin, että pienriitojen määrää ja ylipäätään riitojen määrää voitaisiin vähentää. Esimerkiksi:

 • Kirjallisen käsittelyn lisääminen sujuvuuden ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi
 • Yksipuolisten tuomioiden antaminen tilanteissa, joissa täydennyspyynnön jälkeenkään ei velallisen vastineesta käy selkeästi ilmi, miksi ja millä perusteella vaatimukset on riitautettu.
 • Niin velkojia kuin käräjäoikeuksiakin työllistävät takaisinsaantikanteet, joissa on ollut puutteelliset perusteet.
  • Käräjäoikeuksien tulisi kiinnittää huomioita siihen, täyttyvätkö takaisinsaannin edellytykset lainkaan ennen siirtoa toimivaltaiseen riita-asioiden forumiin.
  • Nykyaikana tulisi olla mahdollista antaa yksipuolinen tuomio tiedoksi tuomioistuimesta tuomioistuimen antaman päätöksen jälkeen ja sen jälkeen siitä voisi valittaa normaalisti tietyssä ajassa. Vaihtoehtoisesti takaisinsaantia koskevaan määräaikaan voitaisiin tehdä ajallinen raja, poistamaan kohtuuttoman pitkän ajan kuluttua tehdyt takaisinsaantikanteet.

Uudistukseen liittyen SPL pyytää kiinnittämään huomiota mm. seuraaviin asioihin:

 • Lainsäädännön selkeys ja yhteneväiset toimintamallit eri tuomioistuimissa
 • Riidan ratkaisun kannalta oleellisen tiedon saaminen
 • Tarpeettomien riitautusten määrän lisääntymisen estäminen ja sovintomenettelyiden lisääminen
 • Pääomaraja pienriitamenettelylle tulisi ainakin aluksi olla korkeintaan 2.500 €, jotta intressiltään suuret saatavat eivät päätyisi tähän prosessiin
 • Pienriitamenettelystä veloitettavan oikeudenkäyntimaksun tulee olla nykyistä riita-asian oikeudenkäyntimaksua matalampi (esim. 80 €), jotta riidan voittaneen osapuolen kulut eivät nousisi liian korkeiksi.
 • Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus oikeudenkäyntikulujen korvaamisessa
 • Kirjallisen menettelyn ja sähköisten kanavien hyödyntäminen
 • Mahdollisuus siirtää asia myös normaaliin menettelyyn, mikäli tarpeen ja kantaja puoltaa