Ajankohtaista

10.11.2020 Suomen Perimistoimistojen Liitto ry:n näkemys yritysperinnän sääntelyn väliaikaisesta muutoksesta: Toimivaa yritysperintää ei saa lamauttaa lainsäädännöllä. Jo nykylainsäädäntö mahdollistaa riittävät velallista suojaavat toimet myös koronaviruskriisin keskellä. Lyhennetty versio tekstistä on julkaistu HS:n mielipidesivulla 9.11.2020

Lue lisää

17.9.2019 Suomen Perimistoimistojen Liitto ry:n vastaus oikeusministeriön lausuntopyyntöön VN/5281/2019: Yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista

Lue lisää

21.5.2019 Perintäalan yritysperinnän käytännesäännöt

Suomen Perimistoimistojen Liitto ry:n (myöh. SPL) hallitus on hyväksynyt 21.5.2019 perintäalan yritysperinnän käytännesäännöt ja toimintasuositukset perintäalan yrityksille. Perintäalan yritykset harjoittavat ammattimaista perintätoimintaa. Käytännesäännöt koskevat Suomessa tapahtuvaa toimeksiantoperintää ja perintätarkoituksessa ostettujen saatavien perintää. Toimeksiantoperinnässä toimeksiannon perusteena olevan saatavan omistusoikeus kuuluu yleensä koko perinnän ajan toimeksiannon jättäneelle velkojalle, vaikka saatava olisi muuten siirretty kaikkine oikeuksineen perintätoimistolle perittäväksi.

Perinnällä tarkoitetaan perintälain 1 §:n mukaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti suorittamaan erääntynyt velkojan saatava. Nämä käytännesäännöt käsittelevät ainoastaan riidattoman yrityssaatavan vapaaehtoista perintää ja riidattoman yrityssaatavan vapaaehtoisen perinnän keinoja.

Yritysperinnän käytännesäännöissä kuvataan yritysperinnässä tarpeellisen työn sisältöä eri perintätilanteissa. Yritysperinnän käytännesäännöissä kuvataan lisäksi yritysperinnän kiinteitä ja työhön perustuvia kustannuksia, koska nämä kustannukset vaikuttavat yritysperinnässä vaadittavien perintäkulujen suuruuteen.

Käytännesäännöt on tarkoitettu perintätoimistoille niiden itse suorittaman ohjeistuksen, toiminnan suunnittelun ja opastuksen tueksi. Käytännesäännöt on laadittu huomioiden perintätoimiston velkoja- ja velallisasiakkaat ja sidosryhmät, kuten viranomaiset ja yhteistyökumppanit. Käytännesääntöjen laatimisvaiheessa on kuultu Etelä-Suomen aluehallintoviraston edustajia.

Yritysperinnän käytännesäännöt on tarkoitettu ensisijaisesti perintäalan yrityksille ja alaa valvoville viranomaisille.

Lue lisää

7.2.2019 Perintäalan tietosuojan käytännesäännöt

​Suomen Perimistoimistojen Liitto ry:n (myöh. SPL) hallitus on hyväksynyt 7.2.2019 perintäalan tietosuojan käytännesäännöt toimeksiantoperinnässä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä varten. Säännöt on toimitettu tietosuojavaltuutetun toimistoon hyväksyttäviksi.

Käytännesäännöt koskevat Suomessa tapahtuvaa toimeksiantoperintää ja perintätarkoituksessa ostettujen saatavien perintää.  Toimeksiantoperinnässä toimeksiannon perusteena olevan saatavan omistusoikeus kuuluu yleensä koko perinnän ajan toimeksiannon jättäneelle velkojalle, vaikka saatava olisi muuten siirretty kaikkine oikeuksineen perintäyhtiölle perittäväksi.

Käytännesäännöt on tarkoitettu SPL:n jäseninä oleville perintäyhtiöille niiden itse suorittaman ohjeistuksen, toiminnan suunnittelun ja opastuksen tueksi. SPL:n jäsenet katsovat, että käytännesäännöt voivat kuitenkin tulla sovellettavaksi toimeksiantoperinnässä riippumatta siitä, onko perintäyhtiö järjestäytynyt SPL:n jäsenyritykseksi. Käytännesäännöt on laadittu huomioiden perintäyhtiön velkoja- ja velallisasiakkaat ja sidosryhmät kuten viranomaiset ja yhteistyökumppanit.

Vaikka dokumentti on nimetty käytännesäännöiksi, kyseessä on tällä hetkellä lähinnä SPL:n jäsenyritysten perusteltu näkemys.
Viranomaishyväksynnän saaminen on vielä kesken ja tapahtuu myöhemmin, tietosuojavaltuutetun toimiston aikataulu huomioiden.
Muutokset näihin nykyisiin käytännesääntöihin ovat mahdollisia myöhemmässä vaiheessa esimerkiksi lain, viranomaisohjeiden ja/tai oikeuskäytännön muuttuessa.

Lue lisää